protiger logo
Regulamin

Regulamin Aplikacji marki PROTIGER

§ 1 Definicje

 1. Aplikacja – aplikacja Usługodawcy (oprogramowanie) występująca pod jego marką – Protiger w ramach, której Usługodawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługi zgodnie z niniejszym regulaminem, a przede wszystkim dostarcza Użytkownikowi treści o tematyce żywnościowej oraz zdrowotnej, a w szczególności diety. Diety dostępne w Aplikacji są dostosowane tematycznie do Aplikacji.
 2. Aplikacja Premium – opłatna, rozszerzona o dodatkowe funkcje wersja Aplikacji, którą Użytkownik może zakupić we właściwym Markecie.
 3. Market - serwis internetowy, z którego Użytkownik może pobrać Aplikację.
 4. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną . Są to informacje dotyczące nowości w aplikacji, ciekawostek z dziedziny zdrowia i sportu a także linki do artykułów sponsorowanych.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny w Aplikacji.
 6. Usługodawca - MEDIAFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodnej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000312632, NIP 9452114296, REGON 120779909, o kapitale zakładowym 76 500 zł. , e-mail: support@protiger.org, będąca dostawcą Aplikacji.
 7. Użytkownik – podmiot korzystający z Aplikacji.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Podstawowa wersja Aplikacji udostępniana jest nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dla skorzystania z niej może być wymagane wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych o czym Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany przed zarejestrowaniem w Aplikacji. Wyrażenie takiej zgody będzie całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do skorzystania z Aplikacji.
 2. Aplikacja Premium, wyposażona w dodatkowe funkcje, udostępniana jest za dodatkową opłatą o czym Użytkownik, w wyraźny sposób, zostanie poinformowany przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Aplikacji Premium, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
 3. W Aplikacji mogą być wyświetlane materiały reklamowe pochodzące od podmiotów innych niż Usługodawca.
 4. Szczegółowe informacje o Aplikacji, w tym jej funkcje, znajdują się w Markecie.

§ 3 Korzystanie z Aplikacji

 1. Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem:

  • Android w wersji 4.0 i nowszymi,
  • IOS w wersji 7.1 i nowszymi,
  • Windows phone w wersji 8.0 i nowszymi.
 2. Aplikację można pobrać za pośrednictwem odpowiednich marketów tj.:

  • Google Play dla systemu Android: www.play.google.com
  • App Store dla systemu IOS: www.apple.com
  • Windows Store dla systemu Windows. www.windowsphone.com
 3. Aby skorzystać z Aplikacji Użytkownik powinien:

  • posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon), na którym jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1,
  • zapewnić dostęp do Internetu,
  • posiadać aktywny adres e-mail,
  • posiadać właściwą, wskazaną w odpowiednim Markecie, ilość wolnego miejsca na urządzeniu, na którym zamierza zainstalować Aplikację,
  • pobrać Aplikację z właściwego marketu wskazanego w ust. 2 oraz zainstalować ją na swoim urządzeniu.
  • uruchomić zainstalowaną Aplikację.
 4. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania/korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora/dostawcy Internetu.
 5. W momencie zaakceptowania Regulaminu Aplikacji i założenia Konta w Aplikacji następuje zawarcie umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.

§ 4 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług na podstawie Regulaminu poprzez usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia, z zastrzeżeniem paragrafu 5 dla Aplikacji Premium zakupionej przez Konsumenta.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku, w którym Konsument nie wyraził zgody na dostarczenie mu Aplikacji Premium przed upływem 14 dni od zawarcia umowy ma prawo odstąpić od umowy o dostarczenie Aplikacji Premium, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (dostarczenie Aplikacji Premium) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługodawca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 6 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Aplikacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: support@protiger.org
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:
  • zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z Aplikacją jest Usługodawca.
 2. Użytkownik korzystając z Aplikacji dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Aplikacji.
 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, chyba że Użytkownik poda swoje dane Usługodawcy w innym celu – co nastąpi na podstawie odrębnych ustaleń.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 8 Zastrzeżenia

 1. Użytkownik powinien korzystać z Aplikacji z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik umieszczając zdjęcia, a także inne utwory, zwane łącznie Materiałami, w Aplikacji udziela Usługodawcy, w zamian za korzystanie z Aplikacji, bezpłatnej licencji na korzystanie z tych zdjęć nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo. Materiały mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę, a także marki Usługodawcy – a w szczególności markę Protiger, w celu promocji działalności Usługodawcy za pośrednictwem sieci Internet lub na materiałach drukowanych. Usługodawca może dokonywać sublicencji na podmioty trzecie.
 3. Użytkownik, który zamierza umieszczać zdjęcia oraz Utwory w Aplikacji powinien spełnić poniższe warunki:

  • Użytkownik powinien być autorem Materiałów lub posiadać do nich wszelkie prawa,
  • Utwory nie mogą naruszać praw osób trzecich, zwłaszcza praw do znaków towarowych tych osób,
  • W przypadku gdy na Materiałach znajduje się wizerunek może to być wyłącznie wizerunek Użytkownika, chyba że Użytkownik posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunków innych osób w Aplikacji bez ponoszenia kosztów z tym związanych przez Usługodawcę.
  • Usługodawca informuje, że treści zawarte w Aplikacji, ze względu na jej charakter, nie stanowią porady dietetycznej lub medycznej i mają jedynie charakter pomocniczy w prowadzeniu zdrowego trybu życia.
  • Użytkownik podejmując decyzję o stosowaniu treści zawartych w Aplikacji powinien uwzględnić swój stan zdrowia, w tym ewentualne alergie pokarmowe oraz indywidualne zapotrzebowanie żywnościowe.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zastosowania danej diety Usługodawca zaleca Użytkownikowi odstąpienie od jej zastosowania lub konsultację ze specjalistą co nastąpi we własnym zakresie Użytkownika.
  • Zignorowanie informacji, o których mowa w ust. 4-5 może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
  • W przypadku gdy Użytkownik opuszcza Aplikację korzystając z odnośników do stron zewnętrznych umieszczonych w Aplikacji Usługodawca zaleca Użytkownikowi aby zapoznał się on z zasadami, zwłaszcza w zakresie prywatności, obowiązujących na tych stronach.

§ 9 Newsletter

 1. Użytkownik, w momencie rejestracji do Aplikacji lub później za pośrednictwem stron www aplikacji, może zapisać się do Newslettera.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Użytkownik, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Aplikacji swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z Aplikacją z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: support@protiger.org
 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:

  • dostosowaniem Aplikacji do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jej pośrednictwem;
  • poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
  • zmianą funkcjonalności usług;
  • zwiększeniem konkurencyjności Aplikacji.
 2. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie umieszczony w Aplikacji i pozostanie on widoczny co najmniej do pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika po umieszczeniu tego komunikatu.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Mediaflex Sp. z o.o., ul. Wodna 17, Kraków, e-mail: support@protiger.org.
 • Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: …
 • Data zawarcia umowy: …
 • Imię i nazwisko Konsumenta: …
 • Adres Konsumenta: …
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data: …